Algemene voorwaarden - All About Rhythm

 1. Algemeen
 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van een gebruiker/koper aangegaan met All-About-Rhythm.nl
 • Een overeenkomst komt tot stand als gebruiker het elektronisch bestelproces heeft doorlopen, de algemene voorwaarden heeft geaccepteerd en het product heeft betaald.
 • In deze voorwaarden wordt met AAR bedoeld: All-About-Rhythm, gevestigd Elsstraat 2, 6191 JW te Beek, Nederland, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66121027 met daaraan verbonden het online e-learning platform (website) https;/www.All-About-Rhythm.nl
 1. Gebruik en intellectueel eigendom
 • De content op het online platform AAR is en blijft eigendom van AAR. Gebruiker betaalt voor toegang tot de content voor onbepaalde tijd.
 • Het online platform kent een Nederlandstalige versie.
 • De inhoud die wordt aangeboden op het platform, waaronder begrepen teksten, muziek notaties, audio- en video-opnamen, grafisch materiaal, foto’s, illustraties, (handels)naam en logo’s is beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten. Het intellectueel eigendom, opgenomen in de website All-About-Rhythm.nl, blijft eigendom van AAR. Met het kopen van een cursus door de koper wordt toegang tot het bekijken van lessen verleend. Een koper zal zich nooit kunnen beroepen op het kopen van het intellectueel eigendom.
 • Alle informatie aangeboden op het online platform waaronder begrepen teksten, muzieknotaties, audio- en video-opnamen, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)naam en logo’s mag uitsluitend door gebruiker zelf worden gebruikt. Het is gebruiker conform voorgenoemde rechten wettelijk niet toegestaan deze informatie over te dragen, te vereenvoudigen, te bewerken, te kopiëren of te verspreiden in welke vorm dan ook.
 • Het is gebruiker te allen tijde verboden zijn of haar accountgegevens over te dragen aan derden. AAR neemt het recht het account te blokkeren indien gebruiker zich hier niet aan houdt.
 • AAR behoudt zich het recht voor om voorwaarden met betrekking tot het gebruik te wijzigen. Gewijzigde voorwaarden worden aan gebruiker medegedeeld via email.
 1. Toegang tot het platform
 • Direct na betaling en ontvangst van de aankoopbevestiging en instemming met de algemenevoorwaarden krijgt gebruiker toegang tot de door hem gekochte diensten op het online platform door middel van een zelf aan te maken persoonlijk account.
 • Gebruiker is verantwoordelijk voor het correct aanleveren van zijn of haar persoonlijke gegevens ten behoeve van de registratie van een persoonlijk account. Evenzo is gebruiker zelf verantwoordelijk voor het wijzigen van zijn persoonlijke gegevens.
 • De toegang door gebruiker door middel van een persoonlijk account geldt voor onbepaalde tijd en wordt alleen automatisch beëindigd als het platform AAR om welke reden dan ook wordt opgeheven.
 • Wijzigingen en updates van de modules die na het moment van aankoop worden doorgevoerd, komen automatisch beschikbaar voor gebruiker.
 • Bij het niet naleven van de algemene voorwaarden of gebruik van de diensten door gebruiker in afwijking van het gestelde in artikel 2, is AAR gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en het account van gebruiker te blokkeren.
 • AAR heeft het recht zonder opgaaf van reden een gebruiker te weigeren of te blokkeren.
 1. Bereikbaarheid en storingen 
 • De diensten van AAR op het online platform zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. AAR kan echter geen garantie geven dat de geleverde diensten altijd zonder fouten en onderbrekingen functioneren.
 • AAR heeft het recht om, binnen de grenzen van redelijkheid, de diensten te onderbreken voor onder meer updates of servicewerkzaamheden ter verbetering van het platform.
 1. Aansprakelijkheid 
 • AAR spant zich in om nauwkeurige en actuele informatie op het platform op te nemen, maar kan geen garantie geven dat de beschikbare informatie te allen tijde volledig of juist is.
 • Hoewel ernaar wordt gestreefd het platform permanent beschikbaar te hebben, kan AAR geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van het tijdelijk niet beschikbaar zijn van het online platform door technische storingen, storingen in het mobiele netwerk, serverfouten, etc.
 • Nadrukkelijk wijst AAR gebruiker erop dat bepaalde informatie afkomstig is van externe bronnen. AAR wijst iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risico-aansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van het platform.
 • Indien AAR schade oploopt door misbruik van gebruiker is zij gerechtigd deze schade te verhalen op gebruiker.
 • Wanneer het platform AAR wordt opgeheven en gebruiker daardoor geen toegang meer heeft tot zijn persoonlijke leeromgeving, kan AAR niet aansprakelijk worden gesteld.
 1. Betalingen en prijzen 
 • Alle prijzen zoals op het online platform aangegeven, zijn inclusief btw.
 • Betalingen verlopen uitsluitend via het online platform en worden uitgevoerd via ideale, PayPal of creditcard.
 • Na ontvangst van de betaling ontvangt gebruiker een aankoopbevestiging en factuur.
 • Indien zich betalingsproblemen voordoen of in geval van (eerdere) wanbetaling of fraude door gebruiker, houdt AAR zich het recht voor om (toekomstige) bestellingen van deze klant te weigeren.
 • AAR behoudt zich het recht voor prijzen op elk moment te wijzigen; de diensten worden gefactureerd op basis van de op het moment van het plaatsen van de bestelling geldende prijs.
 • Aanbiedingen zijn vrijblijvend en gelden uitsluitend binnen de gestelde termijn.
 • Cursisten onder de 21 jaar genieten 10% korting op de cursusprijzen. Gebruiker wordt geacht zijn of haar leeftijd naar waarheid in te vullen tijdens het aankoopproces.
 1. Herroepingsrecht 
 • Gebruiker heeft bij het aangaan van de overeenkomst ingestemd met directe levering van de aangekochte dienst en heeft daarbij afstand gedaan van het herroepingsrecht.
 • Het onder 7.1 gestelde betekent dat gebruiker de door hem of haar aangekochte diensten niet kan annuleren na het aangaan van de overeenkomst.
 1. Privacybeleid
 • Het verzamelen van persoonsgegevens ten behoeve van de verkoop op afstand is verplicht. Deze informatie is essentieel voor de verwerking van de bestelling.
 • AAR handelt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ter bescherming van privégegevens. Voor het volledige privacybeleid klikt u hier.
 1. Klachten en geschillen
 • Indien gebruiker een klacht heeft, kan hij of zij zich wenden tot AAR via de contactgegevens op het online platform.
 • Alle geschillen tussen partijen zullen partijen eerst trachten op te lossen in onderling overleg en conform de bepalingen opgenomen in deze overeenkomst.
 • Klachten worden zo spoedig mogelijk in behandeling genomen, doch gebruiker geeft AAR tenminste 4 weken de tijd om in onderling overleg tot een oplossing te komen.
 • De geclaimde schade kan echter nooit hoger zijn dan het bedrag van het aangekochte product.
 • Indien partijen in geval van een geschil niet tot overeenstemming kunnen komen, zal het geschil worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.
 • Op alle rechten, verplichtingen en overeenkomsten waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • De toepasselijkheid van het Weens Koopsverdrag is uitgesloten.
 1. Overdraagbaarheid 
 • AAR heeft het recht om haar rechten en/of verplichtingen volledig of gedeeltelijk, overeenkomstig deze voorwaarden, over te dragen aan derden.
Scroll naar boven